Iskoristite kod SPRING25 za proljetni popust od 25% na cjelokupni asortiman, uključujući proizvode na popustu te ostvarite besplatnu dostavu kupnjom bilo koja 2 proizvoda.

Pravila nagradnog natječaja „L`Adria – launch Eye patchesa“

L`Adria povodom launcha Eye patchesa organizira nagradni natječaj na Go2Digital displayjima.

15.03.2023

Pravila nagradnog natječaja „L`Adria – launch Eye patchesa“

L`Adria povodom launcha Eye patchesa organizira nagradni natječaj na Go2Digital displayjima.

15.03.2023

Članak 1. Priređivač nagradnog natječaja

Nagradni natječaj priređuje i organizira L`Adria cosmetics d.o.o. (dalje u tekstu: Priređivač), Perjavica 28, 10090 Zagreb, OIB: 45993197268. Izrazi koji se koriste u ovim pravilima, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha organiziranja i provođenja nagradnog natječaja je dodatna promocija brenda L`Adria, svih proizvoda te predstavljanje novog proizvoda na tržištu - Eye patchesa.

Članak 3. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je „L`Adria – launch Eye patchesa“. Nagradni natječaj se odvija isključivo putem 4 digitalna displaya u vlasništvu tvrtke GO2DIGITAL u razdoblju od 17.03.2023. do 28.03.2023. svaki dan od 06:00 do 00:00, osim na ekranu na Cvjetnom trgu gdje se odvija subotom i nedjeljom od 06:00 do 00:00.

Lokacije digitalnih displaya su sljedeće:

● Cvjetni trg, Zagreb

● Arena, Zagreb

● City Center One West, Zagreb

● City Center One East, Zagreb

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici Priređivača prije početka nagradne igre.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 3. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem ili reguliranim pravom boravka u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina. Svaki sudionik ima pravo više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, ali može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

U natječaju sudjeluju korisnici, koji na spomenutim GO2DIGITAL display-ima, ispune sljedeće uvjete: - u razdoblju trajanja nagradnog natječaja, odnosno od 17.03.2023. do 28.03.2023. odigraju L`Adria igru skupljanja proizvoda unutar ponuđenog vremena te nakon toga ostave potrebne podatke za kontakt (kako bi ih se moglo kontaktirati u slučaju dobitka). Kontaktiranje dobitnika i slanje nagrada obavit će Priređivač.

Članak 6. Isključenje sudjelovanja korisnika u nagradnom natječaju

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

1. Ako sadržaj nije u skladu s definiranim smjernicama natječaja iz članka 5.

2. Ako sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.

3. Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje sudionika iz Natječaja

4. Ako se sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.

5. Ako sudionik sudjelovanjem u nagradnoj igri/natječaju krši važeće pravne propise.

6. Ako iz nekog drugog razloga za koji Priređivač ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-6. ovoga članka neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada: - 20 paketa Eye patchesa, svaki u vrijednosti od 29,90 €.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 598 €.

Nagrada se ne može prenositi na treće osobe. Osvojene nagrade ne mogu se zamijeniti za novac niti za druge proizvode. Iznimno, ako je nagrada djelomično neraspoloživa uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati, Priređivač može, prema svojoj diskrecijskoj prosudbi, ponuditi zamjensku nagradu iste vrijednosti.

U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 8. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Nagrade će na kraju natječaja osvojiti 20 natjecatelja koji će skupiti najviše bodova, neovisno o ekranu na kojem su igrali.

Članak 9. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Nagradni natječaj može biti otkazan, izmijenjen ili prekinut u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida, sudionici će biti obaviješteni na L`Adria web stranici. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Članak 10. Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri/natječaju, sudionici su suglasni da će, ako postanu dobitnici nagrade, izravnim potvrđivanjem prilikom igranja dati suglasnost na obradu osobnih podataka, u svrhu kontaktiranja i uručenja nagrade te korištenja njihova imena i prezimena bez naknade u promotivnom materijalu Priređivača natječaja. Danu suglasnost igrači mogu u svakom trenutku opozvati, slanjem jednostavne izjave o opozivu na e-mail: info@go2digital.hr

Članak 11. Preuzimanje nagrade

Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku od osam dana od dana odabira dobitnika e-mailom s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt – telefon) radi preuzimanja nagrade

Priređivač dobitnicima nagrade šalje dostavnom službom nakon što dobitnici mailom potvrde svoje podatke i poštansku adresu za slanje nagrade.

U slučaju da se ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 14 dana od objave dobitnika, odnosno ako isti ne dostave tražene podatke radi preuzimanja nagrade, dobitnici gube pravo na nagradu.

Dostavom nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12. Odgovornost priređivača

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

· bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;

· (ne)funkcioniranje interneta i http://www.ladria.hr/ i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

· eventualne sporove oko prava na raspolaganje nagradama.

Članak 13. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.